مشخصات پرسنل بیماریهای واگیر

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

محمد

حاجی زاده

کارشناس بیماریها

مسئول واحد

اسماعیل

همدمی

کارشناس ارشد آمار زیستی

مسئول بیماری سل و ایدز

محسن خرم پور کارشناس بیماریها کارشناس واحد

احمد

قاسمی نژاد

کاردان بیماریها

مسئول کنترل و مراقبت از مالاریا

رسول

شاهرخی

کاردان بیماریها

پرسنل واحد

وجیهه

صمدی

دیپلم

میکروسکوپیست

شرح وظایف بیماریها:
1- آموزش بیماریهای واگیر جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
2- مراقبت بیماریهای واگیر
3- گزارش دهی بیماریهای واگیر
4- جمع آوری،تجزیه وتحلیل و ارسال آمار بیماریهای واگیر به سطح استان
5- نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
6- طراحی،ارائه واجرای برنامه عملیاتی بصورت سالانه
7- تشکیل کمیته ها و جلسات بخشی و بین بخشی
8- تامین وتوزیع واکسن وداروهای مورد نیاز
9- آمادگی و ذخیره واکسن ودارو جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمیها
10- انجام واکسیناسیون سیاری ، بدو خدمت سربازی و هپاتیت ب درگروههای در معرض خطر
11-انجام آزمایشات بیماریهای واگیر و پیگیری موارد مثبت
12- انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری
13- اجرای برنامه های کنترل ناقلین بیماریهای واگیر
1- آموزش بیماریهای واگیر:
در این زمینه واحد مبارزه با بیماریها اقدام به برگزاری سمینار،کارگاه و کلاسهای آموزشی درمورد دستورالعمل های جدیدو همچنین اولویت های آموزشی بر حسب بیماریهای غالب و مشکلات موجود در شهرستان و بر حسب اولویت های زمانی بیماریها وبرنامه های کشوری بصورت ماهیانه جهت پرسنل بهداشتی می نماید،همچنین جهت عموم مردم وبا توجه به مشکلات بهداشتی هر منطقه، بطور جداگانه اهم فعالیتهای آموزشی برحسب همان مشکل توسط پرسنل بهداشتی برگزار می شود.
2- مراقبت بیماریهای واگیر:
درحال حاضر واحد مبارزه با بیماریهای واگیر حدودا 30 بیماری را تحت مراقبت دارد که در اینجا بطور مختصر به بیان برخی از آنها می پردازیم.
مالاریا:
- تامین وتوزیع دارو و وسایل نمونه گیری به میزان کافی
- آموزش بصورت برگزاری سمینار و کلاسهای آموزشی با شروع فصل گرما وفعالیت پشه مالاریا بصورت سالیانه برای حساس نمودن پرسنل بهداشتی
- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت عموم مردم توسط پرسنل بهداشتی شاغل در مراکز و خانه های بهداشت
- بیماریابی (تهیه لام خون محیطی) از افراد تبدار مشکوک ، مناطق با خطر بالا از نظر انتقال بیماری
- آزمایش نمونه های افراد مشکوک در اسرع وقت ودر عرض 24 ساعت
- درمان سریع بیماران تشخیص داده شده وپیگیری درمان وتهیه لام های تعقیب جهت اطمینان از موفقیت درمان
سل:
- تامین و توزیع داروهای ترکیبی مبارزه با سل و وسایل نمونه گیری
- برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف ، راههای انتقال ، راههای پیشگیری و... جهت پرسنل بهداشتی وعموم مردم
- بیماریابی (تهیه نمونه خلط ) از افراد مشکوک (دارای سرفه بیش از 2 هفته) بصورت پاسیو و از جمعیت افاغنه ، زندان و جمعیت های در معرض خطر بصورت اکتیو
- آزمایش نمونه های جمع آوری شده در اسرع وقت
- درمان بیماران کشف شده با راهکار DOTS (درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم) جهت پیشگیری از انتشار بیماری در جامعه
- پیگیری افرادخانواده و افراد در معرض تماس با بیمار جهت شناسایی افراد بیمار جدید
- پیگیری درمان بیماران و پایش آنها برای جلو گیری از موارد عدم موفقیت درمان
سالک:
- برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در زمینه تعاریف،راههای انتقال،راههای پیشگیری و... جهت پرسنل بهداشتی وعموم مردم
- بیماریابی ودرمان مبتلایان به سالک جهت پیشگیری از انتقال بیماری
- اتلاف سگهای ولگرد جهت حذف مخزن انگل
- آموزش جهت استفاده از پشه بند وپوشش کامل به هنگام خواب
فلج اطفال:
- آموزش تعاریف ،راههای انتقال ونحوه برخورد با مورد مشکوک به پرسنل بهداشتی
- حساس سازی پرسنل بهداشتی با ارسال دستورالعمل های جدید
- بیماریابی و گزارش سریع وتلفنی موارد مشکوک
- بررسی موارد مشکوک بصورت فوری و گزارش تلفنی به استان جهت گزارش به سطح کشوری و سازمان بهداشت جهانی
- تهیه 2 نمونه مدفوع وارسال به تهران طی 3 روز جهت تایید یا رد بیماری
- لکه گیری واکسیناسیون در مناطقی که پوشش پایینی دارند ودر مهاجرین خارجی
سرخک:
- آموزش تعاریف ،نحوه انتقال و راههای پیشگیری و عوارض بیماری به پرسنل بهداشتی
- حساس سازی پرسنل در زمینه کشف به موقع موارد مشکوک وگزارش تلفنی
- گزارش موارد مشکوک به سطح استانی
- بررسی موارد مشکوک وکنترل اطرافیان از نظر ابتلا
- تهیه 3 نمونه ادرار،سرم خون و حلق وارسال در اسرع وقت به تهران برای تایید یارد بیماری
- واکسیناسیون کودکان در تمامی نقاط شهرستان برعلیه بیماری
تب مالت:
-آموزش بیماری ،راههای انتقال،روشهای پیشگیری و محافظت فردی به پرسنل بهداشتی در غالب برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی وبه عموم مردم به خصوص دامداران و... توسط پرسنل بهداشتی آموزش دیده
-برگزاری کمیته بیماریهای مشترک و هماهنگی با دامپزشکی جهت واکسیناسیون به موقع دامها ومعدوم کردن حیوانات آلوده
-بیماریابی ودرمان افرادمبتلا وپیگیری ادامه درمان وبهبودی
-تامین وتوزیع داروهای مورد نیاز جهت درمان مبتلایان
-ررسی افرادمبتلا و آموزش آنها
آنفلوآنزای پرندگان:
- برگزاری سمینارهاو کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف بیماری ،نحوه تشخیص افرادمشکوک ونحوه برخورد با آنها جهت پرسنل بهداشتی
-نمونه گیری از افراد مشکوک وارسال به تهران
-برگزاری کمیته بیماریهای مشترک با همکاری ارگانهای مختلف شهرستان وآمادگی جهت مقابله با اپیدمی احتمالی
-واکسیناسیون گروههای در معرض خطر برعلیه بیماری (با توجه به محدود بودن میزان واکسن فقط گروههای درمعرض خطر واکسینه می شوند)
بیماریهای اسهالی:
-برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در زمینه تعاریف ونحوه مراقبت بیماریهای اسهالی جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
-تبلیغات در زمینه ضدعفونی کردن آب ،میوه وسبزیجات
-بررسی موارد اسهال خونی و آموزش بیمار وخانواده بیمار
-تهیه نمونه التور در موارد اسهال حاد آبکی جهت کشف به موقع و پیشگیری از بیماری شدید وکشنده وبا
هاری:
- آموزش وایجاد حساسیت جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم در زمینه بیماری
-آموزش وحساس سازی پرسنل بهداشتی و عموم مردم در زمینه لزوم پیگیری و مراقبت موارد حیوان گزیده
- سروواکسیناسیون (تزریق سرم و واکسن ضد هاری ) موارد حیوان گزیده در اسرع وقت و پیگیری ادامه درمان توسط مراکز پیشگیری ودرمان هاری و بهورزان
- برگزاری جلسات توجیهی فصلی برای مسئولین پیشگیری و درمان هاری در زمینه دستورالعملهای جدید و حفظ نمودن حساسیت آنها در مورد مراقبت به موقع موارد تصمیم گیری در موقعیتهای مختلف و اضطراری
-گزارش فوری موارد مشکوک انسانی و بررسی اپیدمیولوژی مورد
-گزارش موارد مشکوک حیوانی به اداره دامپزشکی جهت بررسی موارد وتهیه نمونه
-برگزاری جلسات هماهنگی با ارگانهای درگیر در این زمینه بصورت ماهانه جهت همفکری و گزارش فعالیتها
-اتلاف سگهای ولگرد به عنوان یکی از عوامل خطر در زمینه بروز بیماری (لازم به ذکر است که تمامی حیوانات خونگرم می توانند باعث بیماری شوند)
ایدز و هپاتیت های ویروسی:
-اطلاع رسانی به عموم مردم در زمینه راههای پیشگیری
-برگزاری سمینارها وجلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری جهت پرسنل بهداشتی
-انجام مشاوره جهت کسانی که رفتارهای پرخطر داشته اند.
-بیماریابی ، مراقبت ، مشاوره و راهنمایی بیماران
-گزارش گیری از انتقال خون ، مطبها و آزمایشگاههای خصوصی وپیگیری بیماران
-واکسیناسیون خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت ب
-گزارش موارد بصورت کتبی و ماهیانه به سطح بالاتر
علاوه بر بیماریهای فوق این واحد بیماریهایی نظیر مننژیت ، سرخجه ، سرخجه مادرزادی ، اوریون ، دیفتری ، کزاز ، کزاز نوزادی ، سیاه سرفه ، تیفوئید(حصبه) ، عوارض واکسیناسیون ، تبهای خونریزی دهنده ، جذام ، تب راجعه ، تیفوس ، توکسو پلاسموز ، کیست هیداتید ، گال(جرب) ، بیماریهای آمیزشی ( سوزاک ، سیفلیس و... ) و... را نیز تحت مراقبت و پیگیری دارد.