نام:حسین

نام خانوادگی: اقتداربختیاری

سال تولد:  1350

محل تولد:شهرستان حاجی آباد

سمت:  مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان حاجی آباد

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: پزشک عمومی

 شرح وظایف

1-مسئول رهبري سيستم در جهت رسيدن به اهداف بهداشتي درماني شهرستان، با كمك معاونت هاي زيرمجموعه خود

2- پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی

3- هماهنگی قرار ملاقاتها و جلسات مدیریت و معاونین شبکه

4- نظارت بر فعاليت هاي كليه كاركنان شبكه و مراكز بهداشتي درماني و اورژانس 115 مربوطه

5- همكاري با ادارات دولتي در تامين نيازمندي هاي بهداشتي و درماني آنها

6- بررسي وضعيت بهداشتي شهرستان واجراي برنامه هاي مربوط از طريق مركز بهداشت استان

7- تشكيل جلسات مختلف در طول سال با مسئولين واحد ها و كارشناسان ستادی جهت رفع مشكلات

8- ارتباط با فرمانداري و ادارات دولتي و شركت در شوراي اداري شهرستان

سوابق اجرایی

*مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک                                     1389لغایت1390

*کارشناس ستاد گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه                              1390لغایت1391

*رئیس اداره ارزیابی و نظارت بیمه سلامت                                             1391لغایت31/1/94

*معاون اداره کل بیمه سلامت                                                             1/2/94لغایت21/9/94