مشخصات پرسنل امور اداری و کارگزینی

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

عباس

سالاری جائینی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 مسئول امور اداری کارگزینی

طاهره

فرهادی

کارشناس ارشد منابع انسانی 

کارگزینی شبکه

نسرین

فدایی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

کارگزینی مراکز

وحیده

کاشانی

کارشناس آمار

کارگزینی بیمارستان

شرح وظایف کارگزینی

1 -صدور احكام پرسنلي اعم از ارتقاء گروه-تغيير عنوان مأموريت ومرخصي

2-تهيه خلاصه پرونده وصورت برداري از اوراق برابر مقررات

3-رسيدگي به پيشنهادها وتقاضاهاي كاركنان برابر مقررات

4-صدور احكام بازنشستگي وتعيين حقوق بازنشستگي وياوظيفه

5-انجام امورمربوط به تعاون بيمه ورفاه كارمندان

6-اجراي خط مشي تعيين شده واتخاذ تدابير لازم بمنظور حسن انجام هدفهاي موردنظر

7-پيگيري وتحويل بن سبد كالااز استان ونظارت برتوزيع در بين واحدهاي تحت پوشش

8-شركت در جلسات مختلف آموزشي وتصميم گيري

9-پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع واقدام در مورد تأمين اين احتياجات

10-مطالعه قوانين ومقررات استخدامي واظهار نظر در مورد نحوه اجرا

11-پيگيري وپس خوراند طرح تكريم ارباب رجوع وتمديد ظوابط مستخدمين پيماني