صفحه اصلی > درباره شبكه 

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان حاجی آباد که هم اکنون درحال فعالیت است تاقبل از سال 1368 به عنوان مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید امانی فعالیت میکرد که شهید امانی یکی از پرسنل این اداره بوده است.کارمندان این مرکز جهت دریافت حقوق وسایر مزایای خود بایستی به استان مراجعه می نمودند٬ ازسال 1368 به بعد به عنوان مرکز بهداشت ودرمان شهرستان فعال شد و واحدهایی چون امورمالی- اموراداری- انبارتدارکات- واحدمالاریا- مبارزه بابیماریها- تنظیم خانواده ونقلیه به آن افزوده شد.سرانجام درسال 1371 به عنوان شبکه بهداشت ودرمان معرفی شد و واحدهای بهداشت محیط- بهداشت حرفه ای- بهداشت خانواده-بهداشت مدارس- بهداشت روان- زنجیره سرما- گسترش و واحدآمار به زیرمجموعه آن اضافه گردید .