صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > سلامت خانواده 
 
مشخصات پرسنل سلامت خانواده
 
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
 
ندا
 
تقی زاده
کاردان مامایی
مسئول واحد سلامت خانواده
 
بتول
 
غلامپور
کاردان مامایی
مسئول برنامه مادران

گلشن

زامیران کاردان مامایی مسئول برنامه سالمندان و میانسالان

مرجان

بهرامی کاردان بهداشت خانواده مسئول تغذیه
 
شرح وظایف واحدسلامت خانواده 
سلامت مادران
1 -بازديدونظارت ازتسهيلات زايماني وجمع نندي آمارمربوطه
2-بررسي شاخصهاي بهداشتي مربوط به برنامه مادران
3-بررسي وپيگيري امورمربوطبه مرگ مادرباردار
4-نوشتن برنامه عملياتي مادران وارسال به معاونت بهداشتي
5-تهيه عملكردسه ماهه برنامه مادران وارسال به معاونت بهداشتي
6-پيگيري رفع كمبودهاي تجهيزاتي ونيروي انساني
7-آموزش برنامه مادران به كاردان ،كارشناسان وبهورزان
8-آموزش نيروهاي جديدالورود
9-نظارت برعملكردماماروستاوبهورزماماها
10-پيگيري مادران باردار پرخطرارجاع شده ازمراكزتحت پوشش ومادران اعزامي
11-هماهنگي وهمكاري بابنيادهاي خيريه درخصوص توزيع سبدغذايي جهت مادران بارداربي بضاعت دچارسوتغذيه
 تنظيم خانواده
1 -نظارت بركميت وكيفيت ارائه خدمات دربرنامه تنظيم خانواده براساس دستورالعملهاي كشوري
2-جمع آوري وجمع بندي وتجزيه تحليل آمارموجودي مصرفي داروهاي بهداشتي مراكزمحيطي
3-بررسي وبرآوردداروهاي پيشگيري ازبارداري هرسه ماه يكبارودرخواست اين اقلام
4-بررسي مصرف ماهيانه مراكزبهداشتي درماني وپايگاههاي شهري وتوزيع كنتراسپتيوهاطبق درخواست هرسه ماه
5-بررسي نحوه مصرف كنتراسپتيوهادرمراكزشهري وروستاييباتوجه به دفتردارويي ودفترتنظيم خانواده وپرسش ازمراجعين
6-برآوردنيازدفاتروفرم هاي تنظيم خانواده جهت واحدهاي محيطي
7-حضوربعنوان مشاوردربرنامه T.L,vas
8-هماهنگي ونظارت براجراي صحيح برنامه TLو vasثابت وسيار
9-برنامه ريزي وهماهنگي برون بخشي جهت اجراي بهتربرنامه تنظيم خانواده
10-اجراي برنامه هاي آموزشي دستورالعمل نحوه مصرف كنتراسپتيوهاجهت كليه پرسنل بهداشتي
11-بازديدازكليه مراكزتحت پوشش درطول سال
12-بررسي اطلاعات واستخراج شاخصهاي مرتبط بابرنامه وارسال پس خوراندبه مراكزشهري وروستايي
13-بررسي مشكلات موجودمربوط به برنامه تنظيم خانواده درواحدهاي محيطي پيگيري ورفع آن
14-هماهنگي درخصوص برگزاري هفته جمعييت
15-تهيه وتنظيم گزارش عملكردوپيشرفت برنامه ها هرسه ماه يكبار
16-تهيه مطالب آموزشي وپمفلت جهت كاركنان واقشارجامعه
17-آموزش پرسنل جديدالورود
18-تهيه برنامه عملياتي
19-پيگيري تشكيل كميته سلامت خانواده بارويكردتنظيم خانواده هرسه ماه يكبار
20-هماهنگي وهمكاري باكميته امداددرتوزيع سبدغذايي كودكان نيازمنددچاراختلال رشد
سلامت كودكان
1-تجزيه وتحليل شاخصهاي مرتبط بابرنامه كودكان
2-تشكيل كميته بررسي مرگ وميركودكان وارسال گزارش به معاونت بهداشتي
3-تشكيل كميته ترويج تغذيه باشيرمادر
4-ارائه مداخلات لازم درخصوص كاهش مرگ وميركودكان
5-ارزيابي بيمارستانهاي دوستداركودك
6-برآوردصحيح مكملهاي موردنيازبرنامه
7-جمع آوري اطلاعات ماناوكودك سالم ،،انجام آناليزوارائه آمارهابه معاونت بهداشتي(نرم افزار CHS )
8-برگزاري كارگاههاي آموزشي شيرمادرومانا
9-درخواست وتوزيع شيرمصنوعي جهت كودكان محروم ازشيرمادر
10-ارسال آمارشيرمصنوعي خواران به معاونت بهداشتي هرسه ماه
11-ارائه راهكارهاي لازم درخصوص كاهش درصداستفاده ازشيرمصنوعي
12-برآوردنيازدفاتروفرمهاي موردنيازبرنامه
13-پيگيري ذرخصوص دوستداركودك شدن بيمارستانهاي شهرستان
14-تهيه برنامه عملياتي
15-نظارت برمهدكودكهاوروستامهدهاوارسال نتايج تن سنجي كودكان تحت پوشش به معاونت بهداشتي