صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > سلامت مدارس 
مشخصات پرسنل سلامت مدارس
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
 

رویا
 
شریفی
فوق دیپلم بهداشت عمومی

مسئول واحد 

شرح وظایف واحدسلامت مدارس

1-آموزش بهداشت

2-بهداشت محیط مدرسه

3-انجام معاینات غربالگری سالانه

4-تغذیه در سنین مدرسه

5-پیشگیری از بیماریهای شایع در مدرسه

6-پیشگیری از سوانح و حوادث در سنین مدرسه