صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > آموزش سلامت 

 

مشخصات پرسنل آموزش سلامت

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

ملیحه

خسروی

کاردان مامایی

مسئول واحد

هدف كلي 
توانمند سازي مردم و كاركنان بهداشتي در جهت اتخاذ رفتار سالم براي حفظ، تامين و ارتقاء سطح سلامت خود و جامعه  
اهداف اختصاصی
الف: مسئو ليتهاي آموزشي 

 ارزيابي نيازهاي فردي و اجتماعي در آموزش سلامت با همكاري واحدهاي بهداشتي

 •توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه نحوه انجام نياز سنجي در برنا مه هاي آموزش سلامت.

 •شناسايي مشكل اولويت دار منطقه و تعيين گروههاي هدف مستقيم و غير مستقيم.

 •شناسايي عوامل خطررفتاري براي هر مشكل سلامت و تعيين وضعيت مطلوب بر اساس نقش، وظايف و استانداردهاي كمي و كيفي براي هر فعاليت .

 •تعيين اولويت هاي پژوهشي و انجام يك طرح تحقيقاتي كيفي يا كمي درزمینه مشكل اولي اساسي بهداشتي شهرستان.

 توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه برنامه ريزي و اجراي مؤثر برنا مه هاي آموش سلامت

 • توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه دستورالعمل فني برنامه هاي آموزش سلامت.

 • توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه طراحي و مهندسي برنامه هاي آموزشي.

 توانمند سازي مردم در زمينه مسائل مختلف بهداشتي

 • توانمند سازي كاركنان كليه سازمانها و نهادها در زمينه مسائل مختلف بهداشتي.

 • توانمند سازي دانش آموزان و اولياء آنان در كليه مقاطع تحصيلي در زمينه مسائل مختلف بهداشتي با همكاري واحد مربوطه.

 •توانمند سازي مراجعين مراكز بهداشتي در ماني و خانه هاي بهداشت و ساير اقشار مردم در زمينه مسائل مختلف بهداشتي.

 بهبود كيفي فعاليت هاي آموزش سلامت

 • طراحي و مهندسي برنامه هاي آموزش سلامت.

• پايش و ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزش سلامت.
 ب: مسئوليت هاي ارتباطي
• بهبود كيفي فعاليتهاي آموزشي در زمينه برنامه ريزي ارتباطي.

تامین وتسهیل خدمات آموزش سلامت•