صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > بهداشت حرفه ای 
 
مشخصات پرسنل بهداشت حرفه ای
 
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
 
مهین
 
عالیشاهی
کارشناس بهداشت حرفه ای
کارشناس مسئول واحد
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای:

1-شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات ،معادن و مشاغل کشاورزی و خدماتی در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه، برنامه ریزی جهت بازدید از واحدهای مذکور در راستای تحقق  اهداف بهداشت حرفه ای

2-همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار،بیماریهای واگیر،مسمومیت ها و حوادث و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک بهداشت حرفه ای

3-آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا بمنظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء به سلامت جسمی،روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد

4-نمونه برداری ،اندازه گیری،تجزیه وتحلیل و ارزیابی عوامل زیان آور و مسایل ارگونومیک (تطبیق انسان با کار و بالعکس)در محیط کار و ارائه طریق بمنظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار با توجه به استانداردهای موجود

5-بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین بمنظور انجام معاینات دوره ای

6-آشنایی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی و فعالیت ،نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی و درمانی کشور

7-نظارت و پیگیری در امر توسعه و تاسیس،تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار و نظارت برحسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه و دستورالعملهای موجود

8-آشنایی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای

9-تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی برای بهداشتیاران کار،بهورزان،کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملها و آیین نامه های موجود

10-آشنایی باسیستم شبکه و مراکز بهداشت درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت بمنظور استفاده از توان و پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته

11-همکاری با سایر کارشناسان مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعمل های ستادی بمنظور ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در منطقه