صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > امور دارویی 

مشخصات پرسنل مدیریت امور دارویی و تجهیزات پزشکی

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

 عیسی

شریفی

لیسانس پرستاری

مسئول واحد

رحمت الله

پور برخورداری

دیپلم

مسئول انبار دارویی

شرح وظایف واحد امور دارویی و تجهیزات پزشکی

1-تهیه -نگهداری و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی جهت مراکز شهری و روستایی

2-نظارت بر عملکرد دارویی مراکز شهری و روستایی
3-نظارت بر عملکرد داروخانه های دولتی و خصوصی سطح شهر