صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون بهداشتی 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : مهندس سبحان رادمنش

سمت : معاونت بهداشتي

مدرک تحصيلي : کارشناس بهداشت محیط

 سابقه : 8 سال

 

شرح وظايف

 

جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي،‌ آمارهاي حياتي و فعاليت هاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و گزارشهاي لازم

شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي منطقه

 برنامه ريزي گسترش تغييرات واحد هاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي

 جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت هاي مراكز بهداشتي تابعه و ابلاغ نتايج به آنها و تهيه گزارش به مقامات بالاتر

 ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه هاي بهداشتي شهرستان

 نظارت بر اجراي فعاليت ها و پايش عمليات اجرايي و سنجش خدمات بهداشتي ارائه شده طبق بازديد هاي مستمر از خانه هاي بهداشت و مراکز