صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

نام و نام خانوادگی: مقصود موسوی   

مدرک تحصیلی: لیسانس بیماریها

سابقه کار:  8 سال

سمت: مسئول مبارزه با بیماریها